Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Embūtes Senleja”, kadastra apzīmējums 6454 003 0164 – 2,0 ha platībā.

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumus Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 01.10.201816.10.2018 līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 10,08 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 10.00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Izsole notiks 17.10.2018., plkst.10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista Ievas Saulītes un nekustamo īpašumu lietu speciālista Oskara Jēkabsona ( tel. 63484912).

 

Dabas pieminekļa teritorijā aizliegts:

  1. Veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība;
  2. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;
  3. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu aizsargājamos dendroloģiskajos stādījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par parku ierīkošanu un apsaimniekošanu;
  4. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Aizsargjoslā ap kapsētām: Nepieļaut tām piegulošo teritoriju sanitāro apstākļu pasliktināšanos

 

Aizsargjoslā ap kultūras pieminekļiem: Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekļiem.

 

Dabas parka “Embūte” neitrālā zona:

  1. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu videi draudzīga tūrisma attīstību, ilgtspējīgu saimniecisko darbību dabas parka teritorijā, kā arī nodrošinātu transporta infrastruktūras objektu uzturēšanu un attīstību.
  2. Neitrālajā zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts ierīkot publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus.

Lauku teritorijas atļautā izmantošana – galvenais zemes izmantošanas veids ir lauksaimnieciskās produkcijas ražošana un ar to saistītie pakalpojumi – lauku tūrisms, lauksaimniecības produkcijas uzglabāšana un pārstrāde, lauku ainavu izkopšana un uzturēšana

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška