Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Vārpiņas”, kadastra apzīmējums 6492 005 0165 – 1.13 ha platībā.

Rezultāti – 2020. gada 09. aprīlī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Vārpiņas”, kad. apz. 6492 005 0165, 1.13 ha platībā, Raimonds Uščins, 1 ha nomas tiesības nosolīja  par cenu EUR 187.50, (28.04.2020.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 8, 7.p.)

Pamatojoties uz 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumus Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 26.03.2020 – 08.04.2020. līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 7.50 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 10.00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus maksājama NĪN. Iznomāšanai paredzētais mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas līguma termiņš 5 gadi. Izsole notiks 09.04.2020., plkst.10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista Gunas Taujēnas un nekustamo īpašumu lietu speciālista Oskara Jēkabsona (tel. 63484912).

Author: Armands Radzuška