Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabalu “Pļavu ganības”, kadastra apzīmējums 6454 002 0103 – 9.2 ha platībā.

Rezultāti – 2021. gada 11. janvārī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Pļavu ganības”, kad. apz. 6454 003 0103, 9.2 ha platībā, Z/S “Nodegi”, 1 ha nomas tiesības nosolīja  par cenu EUR 210.05 , (26.01.2021.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 1, 4.p.)

Pamatojoties uz 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumus Nr. 350 “Publiskas personas zemes

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 21.12.2020-10.01.2021. līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 10.05 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 10.00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus maksājama NĪN.

Iznomāšanai paredzētais mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas līguma termiņš 5 gadi. Izsole notiks 11.01.2021, plkst.10:00.

Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista Gunas Taujēnas un nekustamo īpašumu lietu speciālista Oskara Jēkabsona ( tel. 63484912).

Izsoles noteikumi.

Pieteikties izsolei.

Author: Rolands Mozrims