Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabalu “Sprīdīši”, kadastra apzīmējums 6454 005 0018 – 3.4 ha platībā.

Rezultāti – 2021. gada 12. maijā zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu  “Sprīdīši”, kad. Nr. 6454 005 0018, 3.4 ha platībā, Arturs Dolbins, nomas tiesības nosolīja  par cenu EUR 80.19  par 1 ha gadā, (25.05.2021.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 11, 14.p. un 11.06.2021, Dienvidkurzemes finanšu komitejas sēdes prot. Nr.32., 26.p.)

Pamatojoties uz 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumus Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 19.04.2021 – 11.05.2021. līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 10.19 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 10.00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus maksājama NĪN. Iznomāšanai paredzētais mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas līguma termiņš līdz 30.04.2026. Izsole notiks 12.05.2021., plkst.10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista G.Taujēna, (tel.25906565) un  nekustamo īpašumu speciālista O. Jēkabsons (tel. 26085911).

Author: Armands Radzuška