!!! Pieteikšanās uz nomas tiesībām !!! Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0152, ar nosaukumu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., 3,65 ha platībā.

Rezultāti – gada 14. novembrī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 0152, 3.65 ha platībā, Gatis Briedis, p.k. 100182-11922, nosolīja 1ha par cenu EUR 251.25 EUR , (18.12.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 17, 27.p.)

=======

 

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumus Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

 

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 29.10.201813.11.2018 līdz plkst. 15:00 (ieskaitot), nomas maksas sākuma cena ir EUR 11,25 par 1 ha gadā, izsoles solis ir EUR 10.00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Izsole notiks 14.11.2018 plkst. 10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista Gunas Taujēnas un nekustamo īpašumu lietu speciālista Oskara Jēkabsona ( tel.. 63484912).

 

Sekojošie zemes gabali:

  1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0152, ar nosaukumu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., 3,65 ha platībā.

Izsoles noteikumi (.doc)

Pieteikums izsolei (.doc)

Reģistrācijas apliecība (.doc)

Author: Armands Radzuška