Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli – Kad. apz. 6454 004 0173, ar nosaukumu “Līdzību grantsbedres”

Rezultāti – gada 17. maija zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Līdzību grantsbedres”, kad. apz. 6454 004 0173, 3.9 ha platībā, Z/S “Kalnu Kanaviņas”, reģ.Nr. reģ. Nr.42101002906, kuru pārstāvēja īpašnieks Oskars Pāvils, nosolīja 1ha par cenu EUR 144.50 , (19.05.2016.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 11, 12.p.)

 

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumus Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz zemes nomas tiesību izsoli, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 03.05.2016 līdz 16.05.2016 (ieskaitot), nomas maksas sākuma cena ir 1,5% no kadastrālās vērtības. Zemesgabala izmantošanas veids lauksaimniecības vajadzībām. Katrs nākamais solis EUR 2.00.

Ar izsoles noteikumiem sīkāk varat iepazīties pie zemeslietu speciālistes G.Taujēnas, (7.kab.) vai Vaiņodes novada pašvaldības majaslapā, www.vainode.lv ,

 

Sekojošie zemes gabali:

Embūtes pag.

Kad. apz. 6454 004 0173, ar nosaukumu “Līdzību grantsbedres”, 3.9 ha platībā, kadastrālā vērtība EUR 2730.00, sākumcena EUR 10.50 par 1 ha, nomas termiņš 5 gadi

Pielikums (.doc)

Author: Armands Radzuška