Publicējamā informācija par izsoles objektiem Celtnieku iela 3 – 6, Kungu iela 31C – 3

1. Celtnieku iela 3 – 6

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu Celtnieku iela 3 – 6, kad. Nr. 6492 900 0181, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 47 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 4700/35120 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64920060593001 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64920060593, kas notiks 2016.gada 7.jūnijā, plkst.10.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 8.30 līdz 12.30 un 13.00 līdz 17.00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2016.gada 6.jūnijam plkst. 15.00.

Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena 1664.00 EUR.

Izsoles solis – EUR 17.00 (septiņpadsmit euro un 00 centi)

Izsoles dalības maksa – EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi)

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 166,40  (viens simts sešdesmit seši euro un 40 centi) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts: LV33UNLA0012011130650

Celtnieku_iela_3

Noteikumi (.doc)

2. Kungu iela 31C – 3

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Kungu iela 31C – 3, kad. Nr. 6492 900 0183, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 74.6 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 7460/52680 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224001, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224002 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64920064224., kas notiks 2016.gada 7.jūnijā, plkst.11.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 8.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 17.00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2016.gada 6.jūnijam plkst. 15.00.

Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena 2150.00 EUR,

Izsoles solis – EUR 22.00 (divdesmit divi euro un 00 centi)

Izsoles dalības maksa – EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi)

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 215.00 (divi simti piecpadsmit euro un 00 centi) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts: LV33UNLA0012011130650

Kungu_iela_31C

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška