2016.g. 19.aprīļa izsoles rezultāti

Par zemes gabalu:

  • “Lauku ganības”, kad. apz. 6454 004 0173, 8.5 ha platībā, Aigars Dīks nosolīja 1ha par cenu EUR 14.40 , (21.04.2016.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 8, 14.2.p.)
  • “Sprīdīši”, kad. apz. 6454 005 0018, 3.4 ha platībā, Arturs Dolbins nosolīja 1ha par cenu EUR 14.19 , (21.04.2016.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 8, 14.3.p.)
  • “Muita Ālupos”, kad. apz. 6492 007 0043, 1.7 ha platībā, Virginijs Untulis nosolīja 1 ha par EUR 31.82 (21.04.2016.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 8, 14.4.p.)
  • “Līdzību grantsbedres”, kad. apz. 6454 004 0193, 3.9 ha platībā, tika atzīta par nenotikušu un tā rezultātā tiks izstrādāti jauni izsoles noteikumi ar jaunu pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli. (21.04.2016.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 8, 14.3.p.))

Author: Armands Radzuška