SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ.

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.panta otrās daļas noteiktajam, tad īpašniekam vai nomniekam, kura īpašuma teritorijā tiek radīti sadzīves atkritumi, ir pienākums nodrošināt vietu atkritumu konteineram un tā atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa piekļuvi sadzīves atkritumu savākšanas punktam, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šī paša likuma 16.panta pirmās daļa 1. un 2. punkts skaidro, ka sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs:

1. piedalās pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, tai skaitā atkritumu dalītajā savākšanā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības izdotos saistošos noteikumus) un noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību;

2. sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.

Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 75.pants nosaka, ka atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, proti, par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām – no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Vaiņodes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16 ‘’Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Vaiņodes novadā’’, 19.punkts nosaka atkritumu apsaimniekošanas kārtību,  pienākumus un atbildību. Tātad, ikviens zemesgabala  īpašnieks vai nomnieks (lietotājs) novada administratīvajā teritorijā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un tālāku atbilstošu apsaimniekošanu, neatkarīgi no tā, vai šis īpašums ir reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatā. Viņam jāiekļaujas Vaiņodes novada pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar savu darbību, gan ar maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Sekojošie Vaiņodes novada domes izdotie saistošie noteikumi Nr. 16. uzskaita darbības, kuras ietilpst īpašnieka vai nomnieka atkritumu apsaimniekošanas pienākumos un tie ir:

1. Slēgt līgumu saskaņā ar normatīviem par sadzīves atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kam ir līgums ar Vaiņodes novada domi, un izpildīt līguma noteikumus;

2. Vienoties par atkritumu izvešanas veidu (konteineri, maisi u.c.) ko piedāvā atkritumu apsaimniekotājs;

3. Saskaņot ar atkritumu apsaimniekotāju atkritumu savākšanas izvešanas biežumu un laiku, tā lai nerastos lieli atkritumu uzkrājumi, kas piesārņo apkārtni;

4. Iesaistīties dalītas atkritumu vākšanas pasākumos;

5. u.c.

Ļoti svarīgi un būtiski ir ievērot, ka atkritumus aizliegts izmest ārpus sava īpašuma teritorijas, kā arī citās to savākšanai vai apglabāšanai neatļautās vietās.  Ikviena atkritumu radītājam Vaiņodes novada teritorijā ir pienākums slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu un savākt (ja nepieciešams arī šķirot) savus atkritumus un nogādāt tos norādītajā vietā. Svarīgi ievērot, ka atkritumu tvertnēs aizliegts ievietot (iemest) kvēlojošus, degošus sadzīves atkritumus, lielgabarīta atkritumus un speciālos un bīstamos atkritumus. Tāpat aizliegts atkritumus sadedzināt šim nolūkam neparedzētās vietās ( savākšanas tvertnēs, brīvā dabā u.t.t.). Tvertnēs atkritumus aizliegts cieši sablīvēt, ieskalot vai iesaldēt.

Vadoties no iepriekš minētā, Lūgums noslēgt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus (kas to vēl nav izdarījuši) ar ‘’Vides pakalpojumu grupa Liepājai PS’’, un informēt (uzrādot) Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas birojam noslēgto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus. Visas iepriekš minētās prasības un noteikumi uz Vaiņodes novada pašvaldības iedzīvotājiem attiecas vienlīdzīgi – izturēsimies pret tiem, godprātīgi.

VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS KOMUNĀLĀ NODAĻA

Author: Armands Radzuška