Noslēdzies projekts „Speciālistu piesaiste Vaiņodes novada pašvaldībai”.

Ir noslēdzies projekts „Speciālistu piesaiste Vaiņodes novada pašvaldībai”, kas tika realizēts Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” 1.5.3.1. aktivitātes “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 18 500.00 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no šīm izmaksām. Atbildīgā iestāde- Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Projekts tika īstenots no 2011. gada 1. augusta, kad darbu projekta ietvaros Vaiņodes novada domē uzsāka juriskonsults Sarmīte Volkova un kura projekta ietvaros tika nodarbināta 24 mēnešus un vēl noslēgts līgums uz 6 mēnešiem pēc projekta īstenošanas. No 2012. gada 26. janvārī projekta ietvaros domē sāka strādāt būvinženieris Ainars Mikāls, kurš projekta ietvaros strādāja 12 mēnešus un vēl 6 mēnešus pēc projekta realzācijas.
Piesaistīto speciālistu zināšanas un prasmes tika pielietotas praksē, uzlabojot pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti. Zināšanas tika nodotas arī 25 pašvaldības darbiniekiem, sniedzot konsultācijas par dažādiem jautājumiem tādējādi ceļot pašvaldības kapacitāti un paaugstinot administrācijas darbinieku kompetenci. Piesaistītais juriskonsults ir izstrādājis vai pilnveidojis 24 dažādus nolikumus, izstrādājis vai uzlabojis 20 līgumprojektus un veicis citus juriskonsulta darbības jomai atbilstošus pienākumus. Piesaistītais būvinženieris ir apsekojis vismaz 26 pašvaldības ēkas, sniedzot ieteikumus turpmākajiem uzturēšanas darbiem, sastādījis 14 būvdarbu tāmes un izvērtējis 6 būvniecības projektu dokumentācijas. Ar piesaistīto speciālistu līdzdalību izstrādātie dokumenti un ieviestie labās prakses piemēri būs izmantojami pašvaldības darbā vismaz turpmākos 5 gadus. Novada domes administrācijas darbinieki iegūtās zināšanas turpinās izmantot katrs atbilstoši savai kompetencei, savā ikdienas darbā.

ESF_ieguldijums.

Author: Mārtiņš