Vaiņodes kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesību pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli noteikumi

1.Vispārējie noteikumi

1.1.Izsoli organizē Vaiņodes novada pašvaldība (turpmāk – Iznomātājs).

1.2. Izsoles norisi nodrošina ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota telpu nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk – Komisija).

1.3. Komisijā ir vismaz trīs locekļi. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs.

1.4.Izsoles mērķis – iegūt augstāko nomas maksu par ēdnīcas telpu  nomu, panākt racionālu pašvaldības mantas izmantošanu.

1.5. Ēdnīcas telpu  lietošanas veids – Sabiedriskās ēdināšanas organizēšana.

1.6. Ēka, kurā atrodas iznomājamās telpas daļas   atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes.

1.7. Ar šiem  izsoles noteikumiem dalībnieki var iepazīties, kā arī saņemt papildus informāciju, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag.,  Vaiņodes nov. no plkst. 8.30 – 12.30 un no plkst. 13.00 – 17.00 katru darba dienu, otrā stāvā 7. kabinetā (tālrunis 63484912) no 2019. gada 26. jūnija līdz 2019. gada 26. jūlijam plkst. 15.00.

 • Izsoles priekšmets
 • Izsoles priekšmets ir  Vaiņodes novada kultūras nama ēdnīcas  telpas, kuru adrese ir Tirgoņu iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra apzīmējums 6492 006 4248 002.
  • Iznomājamo telpu kopējā platība ir  595.80 m2, iznomājamo telpu daļu plāna shēma, pielikumā,  (Pielikums Nr. 2.)
  • Nomas tiesības tiek noteiktas līdz 2024. gada 31. jūlijam.

3. Izsoles laiks, sākumcena un solis

 • Izsole notiek 2019. gada 30. jūlijā plkst. 10.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, 3.stāva zālē.
  • Izsoles sākumcena par 1 m2 ir EUR 0.06 (nulle euro 6 centi), nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
  • Izsole ir mutiska ar augšupejošu soli. Viens solis ir  EUR 0,03 (nulle euro 3 centi) par 1 m2  bezPVN.

Author: Armands Radzuška