Vaiņodes novada pašvaldība izsludina nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

Nomas objekts  atrodas Kultūras nams, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. kadastra apzīmējums 6492 006 4248 002.

Izsoles veids:  mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Iznomājamās telpas platība: 595.80 m2

Lietošanas mērķis: sabiedriskās ēdināšanas organizēšana

Būves  nosaukums un tips: ēdnīcas – nedzīvojamo telpu daļas

Nomas maksas nosacītā cena: izsoles sākumcena 0.06 EUR par 1 m2 (bez PVN)

Izsoles viens solis: 0.03 EUR

Dalības maksu: EUR 20.00

Iznomāšanas termiņš:  31.07.2024.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš:  no 2019. gada 26. jūnija plkst. 9:30 līdz 2019. gada 26. jūlijam plkst. 15.00.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: darba dienās, darba laikā no 8.30 -12.30  un 13.00-17.00 līdz 26.07.2019 iepriekš saskaņojot pa tālr.  63484912.

Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta, reģistrēšanās kārtība
Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag.,  Vaiņodes nov. no 2019. gada 26. jūnijam plkst. 8.30 – 12.30 un no plkst. 13.00 – 17.00 katru darba dienu līdz 2019. gada 26. jūlijam.

Izsole notiks 2019.gada 30. jūlijā plkst. 10.00 Vaiņodes novada pašvaldības ēkā, Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā.

Author: Armands Radzuška