Vaiņodes nov. pašvaldībai piederošās kustamās mantas Ford Transit atkārtotas pārdošanas izsole

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Vaiņodes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu (turpmāk – Manta): automašīna, kravas kaste, marka: FORD, modelis: TRANSIT, reģ.Nr. FS 3115, pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk – Izsole). Izsolīta tiek katra Manta atsevišķi, ievērojot šajā punktā norādīto secību.

1.2. Izsole tiek organizēta ar mērķi veicināt godīgu konkurenci automašīnu pirkšanas- pārdošanas tirgū, tādejādi sekmējot Vaiņodes novada pašvaldībai gūt reālajiem tirgus apstākļiem atbilstošus ienākumus no savā īpašumā esošajām atsavināmām kustamām Mantām.

1.3. Izsoles rīkotājs – ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Rīkojumu izveidota izsoles komisija.

1.4. Izsole notiek 2017.gada 17.janvārī plkst. 11.00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zālē.

1.5. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

1.6. Maksāšanas līdzeklis – euro.

1.7. Izsoles solis – EUR 20.00

1.8. Mantas sākumcena: automašīnai FORD TRANSIT, reģ. Nr. FS 3115 – EUR 743.80 sākumcenai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 156.20, kopā EUR 900.00

1.9. Lai piedalītos izsolē, Dalībniekam līdz reģistrācijai uz izsoli ir jāiemaksā dalības maksa EUR 10.00 (desmit euro 00 centi) apmērā ar norādi “Dalībai FORD TRANSIT izsolei”, un nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās Mantas vērtības EUR 74.38 summai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 15.62, kopā EUR 90.00, ar norādi “Nodrošinājuma nauda FORD TRANSIT izsolei”.

Tālāk lasīt pielikumu (.doc)

Author: Armands Radzuška