Vaiņodes novada dome paziņo, ka iepirkumā

„Apmācību nodrošināšana un pētījuma veikšana projekta „Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” ietvaros” (id.nr.VND-2012/7/ESF) līguma slēgšanas tiesības piešķirtas:
Iepirkuma daļā „Pētniecības pakalpojumi” – SIA „Jūsu projekti”, līgumcena LVL 5 950.00 bez PVN.
Iepirkuma daļā „Mācību pakalpojumi” – SIA „Mediate”, līgumcena LVL 10 180.00 bez PVN

Author: Mārtiņš