Vaiņodes novada pašvaldība atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Starpgabals pie Teātra ielas”, kad. Nr. 6492 006 0699, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., starpgabals 0.1146 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0912.

Rezultāti – 2021. gada 11. jūnijā nekustamās mantas atsavināšanas izsolē “Starpgabals pie Teātra ielas”, kad. Nr.. 6492 006 0699, Ervins Dreimanis nosolīja  par cenu EUR 1124.40, (25.05.2021.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 11, 20.p.)

Izsole notiek 2021.gada 11. maijā, plkst.1200 Vaiņodes novada pašvaldības kultūras nama ēkā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 830 līdz 1700, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 10. maijam, plkst. 1500.

Izsoles sākumcena 1113.40 EUR,

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 111.34 un dalības maksa EUR 20.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā A/S Swedbank, kods: HABALV22, konts LV28 HABA 055 101 772 752

Author: Armands Radzuška