Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 29A-3, kad. Nr. 6492 900 0245, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Rezultāti – 2021. gada 11. maijā nekustamās mantas atsavināšanas izsolē Tirgoņu iela 29A-3, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr.. 6492 900 0245, Ingūna Ziemele nosolīja  par cenu EUR 5031.10, (25.05.2021.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 11, 19.p.)

Izsole notiek 2021.gada 11.maijā, plkst.1130 Vaiņodes novada pašvaldības kultūras nama ēkā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 830 līdz 1700, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 10. maijam, plkst. 1500.

Izsoles sākumcena 1899.10 EUR,

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 189.91  un dalības maksa EUR 20.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā A/S Swedbank, kods: HABALV22, konts LV28 HABA 055 101 772 752

Author: Armands Radzuška