Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Varķes dīķis”, kad. Nr. 6492 002 0249, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes gabala 10.94 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 002 06249.

2018. gada 18. jūlijā. atsavināšanas izsolē par nekustamo īpašumu “Varķes dīķis”, kad. apz. 6492 002 0249, 10.94 ha platībā, nekustamo īpašumu nosolīja SIA “Unicentrs” par EUR 54338.00 (24.07.2018.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 9, 13.p.)

Izsole notiek 2018.gada 18.jūlijā, plkst.11,00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 8,30 līdz 17.00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2018.gada 17.jūlijam plkst. 15.00.

Izsoles sākumcena 53 800 EUR,

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas EUR 5380.00  un dalības maksa EUR 20.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā A/S Swedbank, kods: HABALV22, konts LV28 HABA 055 101 772 752 4

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška