Vaiņodes novada pašvaldība informē

Vaiņodes novada pašvaldība informē, ka noslēgusies neapbūvēta zemes gabala nomas tiesību izsole sekojošiem Vaiņodes novada pašvaldības zemes gabaliem:

1. “Sprīdīši” ar kadastra apzīmējumu 6454 005 0018, 3.4 ha platībā. Nosolītājs A.Dolbins. Nosolītā nomas maksa EUR 212.52 (divi simti divpadsmit euro 52 centi) gadā;
2. “Muita Ālupos” ar kadastra apzīmējumu 6492 007 0043, 1.7 ha platībā. Nosolītājs V.Untulis. Nosolītā nomas maksa EUR 52.70 (piecdesmit divi euro 70 centi) gadā;
3. “Vārpiņas 2” ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0165, 1.13 ha platībā. Nosolītājs V.Jansons. Nosolītā nomas maksa EUR 64.37 (sešdesmit četri euro 37 centi) gadā;
4. “Lauku ganības” ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0193, 9.7 ha platībā. Nosolītājs A.Trīmeris. Nosolītā nomas maksa EUR 134.12 (viens simts trīsdesmit četri euro 12 centi) gadā.

Author: Armands Radzuška