Pieteikšanās uz nomas tiesībām !!!

Pieteikšanās uz nomas tiesībām !!!

 Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumus Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

 Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir  līdz 12.08.2015 (ieskaitot), nomas maksas sākuma cena ir 1,5% no kadastrālās vērtības. Zemesgabala izmantošanas veids lauksaimniecības vajadzībām. Katrs nākamais solis EUR 2.0.

Sekojošie zemes gabali:

Vaiņodes pag.

  1. Kad. apz. 6492 001 0039, ar nosaukumu “Jaunārijas”, 0,36 ha platībā, kadastrālā vērtība EUR 266.00, sākumcena EUR 3,99, nomas termiņš 5 gadi

izsolei

Author: Armands Radzuška