Paziņojums par nomas tiesību izsoli

Paziņojums par nomas tiesību izsoli

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod uz nomas tiesību izsoli Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Laņķenes dīķis”, kadastra numurs 6492 008 0090, daļu 4.6 ha platībā, kas sastāv no ūdenstilpnes – Laņķenes ūdenskrātuves (3.34 ha platībā) un piegulošā zemes gabala, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Objekts izmantojams, lai sniegtu nozīmīgu labumu sabiedrībai, nodrošinot brīvu pieeju ūdenstilpnei un ūdenstilpnes izmantošanai amatierzvejai – makšķerēšanai un rekreācijai (atpūtas uz ūdeņiem un peldvietu organizēšanai).

Izsole notiks 2015.gada 18.septembrī, plkst.15:00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 3. stāva zālē.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 12:30 un 13:00 līdz 17:00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 2.stāva 5.kabinetā līdz 2015.gada 18.septembra plkst. 12:00, vai Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv

Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena EUR 48.00 (četrdesmit astoņi euro 00 centi), nomas maksai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Izsoles solis EUR 2.00 (divi euro 00 centi).

Dalības maksa EUR 20.00 (divdesmit euro 00 centi) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS Swedbank, HABALV22, konts: LV28HABA0551 0177 2752 4.

Izsoles noteikumi (.doc) Karte (.doc)

Author: Armands Radzuška