Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Dīķu iela 1, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. nr. 6492 006 0167 sastāv no zeme 0.129 ha, kas notiks 2021.gada 6. jūlijā, plkst.10.00 Vaiņodes kultūras nama ēkā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 830 līdz 1230 un 1300 līdz 1700, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 5.jūlijam plkst. 1500.

Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena 1669.40 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit deviņi euro 40 centi),

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 166.94 EUR (Viens simts sešdesmit seši euro 94 centi) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts: LV33UNLA0012011130650

Author: Armands Radzuška