Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Kalpiņi”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., kad. nr. 6454 004 0258 sastāv no zeme 0.2105 ha, kas notiks 2021.gada 6. jūlijā, plkst.10.30 Vaiņodes kultūras nama ēkā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 830 līdz 1230 un 1300 līdz 1700, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 5.jūlijam plkst. 1500.

Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena 1394.40 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit četri euro 40 centi),

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 139.44 EUR (Viens simts trīsdesmit deviņi euro 44 centi) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts: LV33UNLA0012011130650

Author: Armands Radzuška