Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Kroņu ferma”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., kad. nr. 6454 002 0115 sastāv no zeme 4.95 ha, kas notiks 2021.gada 6. jūlijā, plkst.10.45 Vaiņodes kultūras nama ēkā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 830 līdz 1230 un 1300 līdz 1700, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021.gada 5.jūlijam plkst. 1500.

Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena 14934.90 EUR (Četrpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro 90 centi),

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 1493.49 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit trīs euro 49 centi) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts: LV33UNLA0012011130650

Author: Armands Radzuška