Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Elkoņu iela 1-2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 900 0236

… sastāv no 469/2528 domājamās daļas dzīvoklim Nr. 2 daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu Elkoņu iela 1, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. Apz. 6492 006 0642 001, šķūnim ar kad. Apz. 6492 006 0642 002, garāžai ar kad. Apz. 6492 006 0642 003 un piekrītošajai zemes daļai ar kad. Apz. 6492 006 0642, kas notiks 2020.gada 6. oktobrī, plkst.1000 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 830 līdz 1230 un 1300 līdz 1700, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 05. oktobrim plkst. 1500.

Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena 1699.10 EUR (Viens tūkstotis seši simti deviņdesmit deviņi euro 10 centi),

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. 169.91  EUR (Viens simts sešdesmit deviņi euro un 91 centi) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts: LV33UNLA0012011130650

Author: Armands Radzuška