Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Raiņa iela 62-5, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 900 0220

… sastāv no 4070/82250 domājamās daļas dzīvoklim Nr. 5 daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu Raiņa iela 62-5, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. Apz. 6492 006 4244 001 un piekrītošajai zemes daļai ar kad. Apz. 6492 006 4244, 40,70 m2, kas notiks 2020.gada 6. oktobrī, plkst.1030 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 830 līdz 1230 un 1300 līdz 1700, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2020.gada 05.oktobrim plkst. 1500.

Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena 2199.10 EUR (Divi tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi euro 10 centi),

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. 219.91  EUR (Divi simti deviņpadsmit  euro un 91 cents) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts: LV33UNLA0012011130650

Author: Armands Radzuška