Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 29A- 9 kad. Nr. 6492 900 0198

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu,  Tirgoņu iela 29A- 9 kad. Nr. 6492 900 0198, kas atrodas  Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabu dzīvokļa ar kopējo platību 43 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 34/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64920060522001 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64920060522.Izsole notiks 2017.gada 30.maijā, plkst.10.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 8.30 līdz 12.30 un 13.00 līdz 17.00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. vai pašvaldība mājas lapā

www. vainode.lv Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2017.gada 29.maijam plkst. 15.00.

Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena 1339.00 EUR,

Author: Armands Radzuška