Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē lemj par vairāku plānošanas dokumentu nodošanu publiskai apspriešanai un diskutē par deinstitucionalizācijas projekta finansējuma apguvi

Šodien Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē attālināti tikās pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki un lēma nodot publiskai apspriešanai “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam” 2.redakciju un tā Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu, kā arī aktualizēto redakciju “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības stratēģijai 2020. – 2030.gadam“. Sēdē tika arī diskutēts par deinstitucionalizācijas projekta “Kurzeme visiem” finansējuma apguvi Kurzemes reģionā.

Sēdes sākumā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome pieņēma lēmumu par jaunās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 2.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai.  “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programma 2021.-2027.gadam” ir  vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Kurzemes ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai. Kurzemes plānošanas reģions jaunajā Attīstības programmā ir izvirzījis kopumā 8 vienlīdz svarīgas prioritātes integrētai Kurzemes reģiona attīstībai: Dinamiskas zināšanas, Izaugsmes ekonomika, Zaļa un droša attīstība, Ilgtspējīga mobilitāte, Pievilcīga dzīves vide, Sociāla iekļaušana, Kultūras potenciāls un Aktīva sabiedrība kā horizontālā prioritāte. Par prioritātēm un rīcībām Kurzemes plānošanas reģions iepriekš rīkoja plašas diskusijas, kur vairāk nekā 300 dažādu jomu ekspertu gan atzinīgi novērtēja Kurzemes plānošanas reģiona paveikto prioritāšu noteikšanā Kurzemes turpmākai attīstībai, gan izteica priekšlikumus rīcību virzieniem un rīcībām.

Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Evita Ozoliņa informēja, ka “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam” 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā, kas norisinājās no šī gada 29.marta līdz 30.aprīlim, kopumā tika saņemti 198 priekšlikumi un ierosinājumi. Tie tika izvērtēti un iestrādāti “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam” 2.redakcijā, kurā ietverta pašreizējās situācijas analīze un kopsavilkums, tendences un prognozes, vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi, prioritātes, rīcības virzieni (Rīcības plāns) un ieviešanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība reģiona ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai. “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam” 2.redakcija papildināta arī ar informāciju un datiem par jaunveidoto Tukuma novadu, kas pēc Administratīvi teritoriālās reformas un plānošanas reģionu robežu izmaiņām iekļāvās Kurzemes plānošanas reģionā.

Sēdes turpinājumā Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki apstiprināja “Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam” 2.redakcijas Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu un lēma par tā nodošanu publiskai apspriešanai.  Ar Attīstības padomes lēmumu tika arī apstiprināta Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības stratēģijas 2020. – 2030.gadam“ aktualizētā versija un nodota publiskai apspriešanai. Aktualizācija bija nepieciešama, lai Attīstības stratēģijā iekļautu jaunveidoto Tukuma novadu, kas pēc Administratīvi teritoriālās reformas iekļāvās Kurzemes plānošanas reģionā.

Sēdes noslēgumā Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki diskutēja par deinstitucionalizācijas projektā “Kurzeme visiem” pieejamā finansējuma apguvi Kurzemes reģionā. Kā informēja projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone-Slava, projektā pieejamā finansējuma apguvi nepieciešams intensificēt, lai to pēc iespējas efektīvāk izmantotu atbalsta sniegšanai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, jo tuvojas projekta noslēgums 2023.gadā. Ņemot vērā, ka projekta kompensētu sociālo pakalpojumu sniegšanu ietekmējuši gan valstī noteiktie ierobežojumi saistībā ar covid-19 izplatību, gan joprojām aktīvais darbs pašvaldībās pie infrastruktūras izveides sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai, pašvaldības vienojās, ka pārrunās ar saviem sociālajiem dienestiem projektā plānotā finansējuma apguvi un vēl aktīvākām projekta kompensēto sociālo pakalpojumu sniegšanas iespējām savu pašvaldību iedzīvotājiem.  

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2021.gada 3.novembra sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Savukārt vairāk par Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi varat uzzināt mūsu mājas lapā.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:

Laura Homka,

Kurzemes plānošanas reģiona

sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv

Author: Armands Radzuška