Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzintariņš”

Stadiona ielā 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā aicina darbā Pirmsskolas izglītības skolotāju (profesiju klasifikatora kods 2342 01)

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstības īpatnības un individualitāti, rūpēties par izglītojamā drošību,
 • veikt individuālu darbu ar izglītojamiem visas dienas garumā, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas,  risinātu adaptācijas problēmas,
 • veikt izglītojamā attīstības dinamikas izpēti un analīzi,
 • pedagoģiskā darba plānošanu, izglītojamo sasniegumu vērtēšanu un vecāku informēšanu veikt skolvadības sistēmā E-klase,
 • sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā,
 • regulāri organizēt izglītojamo vecāku sapulces, konsultācijas, individuālas pārrunas,
 • organizēt svētku pasākumus, ekskursijas un pārgājienus.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, atbilstoši  MK noteikumiem Nr.569, (vai uzsāktas un turpinās studijas šajā specialitātē),
 • latviešu valodas augstākā pakāpe,
 • prasme darboties ar IT un pamatprasmes darbam ar datoru,
 • sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts.

Piedāvājumā:

 • darbs uz nepilnu slodzi – 31,11 stundas nedēļā (t.sk. 28 kontaktstundas un 3,11 stundas citu pienākumu veikšanai),
 • uz nenoteiktu laiku,
 • stabils atalgojums – 678,22 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Darba laikas: 7:30 – 17:30, darbs maiņās

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) un izglītības dokumentu fotokopijas nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: dzintarins.pii@dkn.lv  

Tālrunis papildu informācijai: 26194974, 6349827

Author: Armands Radzuška