Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vaiņodes vidusskolā

Vaiņodes vidusskolā ir realizēts projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vaiņodes vidusskolā”.

Projekta ietvaros tika modernizēti fizikas, ķīmijas un matemātikas kabineti. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 98 392 lati, no kuriem 85 % (83633 LVL) finansēja ES ERAF fonds, 9% (8855 LVL) ir valsts dotācija, bet pašvaldība piedalījās projektā ar 6% (5904 LVL) lielu finansējuma daļu. Būvdarbus projekta ietvaros veica SIA „SENA-L”, savukārt mēbeļu piegādi nodrošināja SIA „Tīna mēbeles”..

Author: Mārtiņš