Lokālplānojuma publiskās apspriešanas dokumenti

Par Publiskās apspriešanas izziņošanu.

Saskaņā ar Vaiņodes novada pašvaldības domes 2018.gada 28.augusta lēmumu (domes sēdes protokols Nr.11, 15.p.) publiskai apspriešanai tiek nodots lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Dzirnavnieki”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, kadastra apzīmējums 64920070035, kas groza Vaiņodes novada teritorijas plānojumu.

Publiskās apspriešanas laiks tiek noteikts no 2018.gada 24 .septembra līdz 23. oktobrim.

Visi interesenti ar Lokālplānojuma  pirmo redakciju var iepazīties Vaiņodes novada pašvaldībā Raiņa ielā 23A, 10.kab., Vaiņodē, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts un Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā sadaļā “Dome – plānošanas dokumenti”, kā arī tīmekļa vietnē geolatvija.lv.  (https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_11604)

Sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2018.gada 27. septembrī plkst. 16.00 Raiņa ielā 23A, 12. telpā (Zāle), Vaiņodē, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma pirmo redakciju  iesniegt vaiņodes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 23A., Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV 3435 vai elektroniski pa e-pastu: dome@vainode.lv līdz 2018.gada 23.oktobrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

Kontaktpersonas lokālplānojuma izstrādei: Vaiņodes novada pašvaldības Projektu vadītājs Oskars Zvejs, e-pasts projekti@vainode.lv, tel. 26360817, adrese: Raiņa ielā 23A, 10.kab., Vaiņodē, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts.

Sakarā ar tehniskām problēmām publicējot paziņojumu par lokālplānojuma izstrādi TAPIS sistēmā, tiek grozīti lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņi., kas tiek noteikti no 2018. gada 24. septembra līdz 23. oktobrim. Visi dokumenti, kas publiskās apspriešanas ietvaros saņemti no 12. septembra tiek ņemti vērā.

Dzirnavnieki esošā izmantošana (.pdf)
Dzirnavnieki funkcionālais_zonējums (.pdf)
Paskaidrojuma raksts (.pdf)
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (.pdf)
Pārskats par LP izstrādi (.pdf)

 

Author: Armands Radzuška