Par Vaiņodes kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesību izsoli

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Vaiņodes kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesībām, Tirgoņu iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Telpu izmantošanas mērķis: sabiedriskās ēdināšanas organizēšanai.
Iznomājamo telpu kopējā platība: 400 m².
Izsole notiek: 2015. gada 16.oktobrī plkst. 11.00 Vaiņodes novada pašvaldības domē, Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, 3.stāva zālē.
Izsoles sākumcena: EUR 0.28 (nulle euro 28 centi) par 1 m², nomas maksai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Viens solis: EUR 0.01 (nulle euro 01 cents) par 1 m².
Sīkāka informācija pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv vai personīgi Vaiņodes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 2.stāvā 5.kabinetā.

Izsoles noteikumi (.doc)

Rezultāti (.doc)

Author: Armands Radzuška