Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam” īstenošanai

  1. Vispārīga informācija

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2021. gada 8. novembra līdz 8. decembrim.

9. kārtā pieejamais publiskais finansējums:

M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) finansējums 1 006 895.94 EUR

Projektu īstenošanas termiņš:

  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas

par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija:

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”

Krasta  iela 12 ,Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430

Kontakttālruņi: +371 26595623, +371 29164833, e-pasts info@lrpartneriba.lv

Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.lrpartneriba.lv

Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegums iespējams iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv 

Konkurss izsludināts šādai  rīcībai  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētai rīcībai:

Rīcība  M1/R1ELFLA LEADER
Rīcības nosaukums:Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai
Mērķis:Veicināt ilgtspējīgas  un produktīvas uzņēmējdarbības  attīstību partnerības teritorijā
Kārtai piešķirtais finansējums:1 006 895.94 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam50 000 EUR  pamatlīdzekļu iegādei 100 000 EUR būvniecībai
Maksimālā atbalsta intensitāte70%  privātajiem 70% kopprojektiem  
Aktivitāšu apraksts.Šīs Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimnieciskās darbības jomās. Jaunu pakalpojumu izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves videi, esošo pakalpojumu uzlabošana, dažādošana, pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru attīstība ar augstu pievienoto vērtību. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošos mājražotājus un mikrouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas darbības uzsākšanai, darbības uzlabošanai radot augstāku pievienoto vērtību produktiem. Modernizēt esošos uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk, kvalitatīvākus produktus un/ vai sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par ES darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības.  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tādus projektus, kas veicina darbinieku produktivitāti, darbinieku apmācības.
Lauku attīstības programmas apakšpasākuma    aktivitāteVietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas: 1.jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; 2.lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; 3.vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai; 4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Projektu īstenošanas teritorijaDienvidkurzemes novads

Liepājas rajona partnerība organizē seminārus potenciālajiem uzņēmējdarbības projektu iesniedzējiem.

Semināri notiks zoom platformā.

  • 2021. gada 3. novembrī no plkst. 10.00 līdz 12.30;
  • 2021. gada 4. novembrī no plkst. 15.00 līdz 18.00;
  • 2021. gada 9. novembrī no plkst. 15.00 līdz 18.00.
  •  

Vairāk informācijas par semināriem šeit:

Author: Armands Radzuška