Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Jaunērgļi”, kadastra apzīmējums 6492 001 0037 – 15.6 ha platībā.

Rezultāti – 2020. gada 13. februārī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Jaunērgļi”, kad. apz. 6492 001 0037, 15.6 ha platībā, SIA “Unicentrs”, reģ. Nr. 42103025551, 1 ha nomas tiesības nosolīja  par cenu EUR 169.76, (25.02.2020.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 4, 6.p.)

Pamatojoties uz 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumus Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 29.01.2020-12.02.2020. līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 9.76 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 10.00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Iznomāšanai paredzētais mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas līguma termiņš 5 gadi, vai līdz brīdim, kad uzradīsies zemes gabala īpašnieks. Izsole notiks 13.02.2020., plkst.10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista Gunas Taujēnas un nekustamo īpašumu lietu speciālista Oskara Jēkabsona (tel. 63484912).

Author: Armands Radzuška