Publicējamā informācija par izsoles objektu “Embūtes pamatskola”, kad. Nr. 6454 004 0126, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Embūtes pamatskola”, kad. Nr. 6454 004 0126, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., sastāv no zemes gabala ar kad. apz. 6454 004 0126, 4,05 ha platībā, uz kura atrodas pamatskolas ēka ar kad. apz. 6454 004 0126 001, 840,60 m² platībā, darbnīca ar kad. apz. 6454 004 0126 002, 287,90 m² platībā, šķūnis ar kad. apz. 6454 004 0126 003, 150,70 m² platībā, šķūnis ar kad. apz. 6454 004 0126 003, 64,40 m² platībā., kas notiks 2016.gada 12.jūlijā, plkst.11.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 8.30 līdz 12.30 un 13.00 līdz 17.00, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2016.gada 11.jūlijam plkst. 15.00.

Izsoles nosacītā cena un izsoles sākumcena 47847.50 EUR,

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 4784.80 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts: LV33UNLA0012011130650

Noteikumi (.doc)

Embutes_skola

 

Author: Armands Radzuška