Vaiņodes novada pašvaldība izsludina iepirkumu “Vienības ielas rekonstrukcija Vaiņodē”, identifikācijas Nr. VND 2016/8  CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45233120-6

Rezultāti – Vaiņodes novada dome paziņo, ka iepirkumā “Vienības ielas rekonstrukcija Vaiņodē”, identifikācijas Nr. VND  2016/8,  līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”, reģ.Nr.42103019682 , juridiskā adrese Bāriņu iela 7, Liepāja, LV-3401. Līgumcena EUR 91 241,68 bez PVN.

Lēmums (.doc)

 

Iepirkuma priekšmets ir Vienības ielas rekonstrukcija Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novads, saskaņā ar Nolikumu un Tehnisko projektu. Pasūtītājs ir Vaiņodes novada pašvaldība;
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  90000059071;
Juridiskā adrese: Raiņa iela 23A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV- 3435;Tālr. 63464954, fakss 63407924.

Piedāvājumus jāiesniedz līdz 2016. gada 14. jūnija plkst 11. 00. Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē.

Kontaktpersona, Vaiņodes novada domes iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Oskars Zvejs  T. 63464500;  26360817  e-pasts projekti@vainode.lv. Fakss 63407924

Nolikums (.doc)

Tehniskais projekts (.7z)

Author: Armands Radzuška