Vaiņodes novada pašvaldība izsludina nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

Rezultāti – gada 19. februārī nedzīvojamās telpas nomas tiesību izsolē par “Vienības iela 6”, kad. apz. 6492 006 0808 004, 174 m2 platībā, “K Stils”, Reģ.Nr. 42103060735, nosolīja 1 m2 par cenu EUR 0,31 EUR , (27.02.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 3, 12.p.)

Nomas objekts  atrodas Vienības iela 6, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. kadastra apzīmējums 6492 006 0808 004.

Izsoles veids:  mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Iznomājamās telpas platība: 174 m2

Lietošanas mērķis: saimnieciskās darbības veikšanai

Būves  nosaukums un tips:  galdniecības ceha nedzīvojamās telpas daļa

Nomas maksas nosacītā cena: izsoles sākumcena 0.28 EUR par 1 m2 (bez PVN)

Izsoles viens solis: 0.03 EUR

Dalības maksu: EUR 20.00

Iznomāšanas termiņš:  28.02.2024.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš:  no 2019. gada 30. janvāra līdz 2019. gada 18. februārim plkst. 15.00.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: darba dienās, darba laikā no 8.30 -12.30  un 13.00-17.00, iepriekš saskaņojot pa tālr.  63484912.

Nomas pieteikuma iesniegšanas vieta, reģistrēšanās kārtība
Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag.,  Vaiņodes nov. no plkst. 8.30 – 12.30 un no plkst. 13.00 – 17.00 katru darba dienu.

Izsole notiks 2019.gada 19.februārī plkst. 10.00 Vaiņodes novada pašvaldības ēkā, Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā.

Author: Armands Radzuška