Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu “ Sanatorija” Vaiņode”8” – 2, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad.Nr. 6492 900 0211

Rezultāti – 2021. gada 26. janvārī nekustamās mantas atsavināšanas izsolē par nekustamo īpašumu “Sanatorija”Vaiņode 8”-2”, kad. Nr. 6492 900 0211, 37.6 kvm platībā, Jānis Beloivans, nosolīja  par cenu EUR 1716.10, (26.01.2020.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 1, 24.p.)

Īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 37.6 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 55/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64920060594001 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64920060594.

Pieteikties izsolei un ar izsoles noteikumiem iepazīties iespējams katru darba dienu no 830 līdz 1230 un 1300 līdz 1700, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag. Pretendentu reģistrācija notiek līdz 2021. gada 25.janvārī plkst. 1500.

Izsoles nosacītā cena 1699.10 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit deviņi euro un 10 centi), kas ir arī izsoles sākumcena.

Nodrošinājuma nauda – 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. 169.91 (Viens simts sešdesmit deviņi euro un 91 centi) līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā AS SEB banka, UNLALV2X, konts: LV33UNLA0012011130650

Dalības un izsoles noteikumi (.doc)

Author: Rolands Mozrims