Vaiņodes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde

Vaiņodes novada dome 2010.gada 21. decembrī ir noslēgtusi vienošanās līgumu Nr. 1DP/1.5.3.2.10/APIA/VRAA/023/001 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Vaiņodes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 29914.00 LVL. Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no šīm izmaksām.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2012. gada 31. decembris. Projekta gaitā tiks izstrādāta Vaiņodes novada attīstības programma 7 gadu periodam un Vaiņodes novada teritorijas plānojums turpmākajiem 12 gadiem..

Author: Mārtiņš