„Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”.

„Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”.

Vaiņodes novada dome, (Reģ. Nr. 90000059071) Raiņa iela 23a, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, LV 3435, izsludina iepirkumu, – atklātu konkursu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkuma nosaukums: „Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. Identifikācijas Nr: VND-2017/9. Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Iepirkums sadalīts 2 daļās:

  1. Vaiņodes novada pašvaldības Vaiņodes pagasta teritorijā esošā autoceļa “Ozoliņi – Bieranti – Ošlapiņas” pārbūve, kopgarums 1,110 km;
  2. Vaiņodes novada pašvaldības Vaiņodes pagasta teritorijā esošā autoceļa “Krieviņi, – Lāčplēši, – Auguste” pārbūve, kopgarums 3,150 km;

Piedāvājumus iesniegt līdz 2017. gada 2. novembra plkst. 11:00. Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā Vaiņodes novadā.
Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500.

 

Nolikums (.doc)

Tehniskais projekts ceļam “Ozoliņi – Bieranti – Ošlapiņas” https://failiem.lv/f/xqqzz4ww  (.7z arhīvs – www.7zip.org)
Tehniskais projekts ceļam “Krieviņi – Lāčplēši – Auguste” https://failiem.lv/f/f4r3xerx (.7z arhīvs – www.7zip.org)

Darbu apjomi  ceļam “Ozoliņi- Bieranti- Ošlapiņas” (.xls)

Darbu apjomi ceļam “Krieviņi- Lāčplēši- Auguste” (.xls) ar labojumiem 2017.g. 16.oktobrī

Jautājumi un atbildes (.doc)

 

Author: Armands Radzuška