Kategorija: Izsoles

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Mazā iela 6A”, kadastra apzīmējums 6492 006 0750– 2,1 ha platībā.

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Mazā iela 4a”, kadastra apzīmējums 6492 006 0138 – 1,2 ha platībā.

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Līdzību Grantsbedres”, kadastra apzīmējums 6454 004 0173 – 2,4 ha platībā.

Posted in Beigušās izsoles

Pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsole

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Pilskalni”, kadastra apzīmējums 6454 003 0018 – 4,9 ha platībā.

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola Vaiņodes Kultūras nama daļas ēdnīcas telpu un to funkcionēšanai nepieciešamo un Iznomātāja uzstādīto neatdalāmi saistīto iekārtu nomas tiesības.

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6492 001 0037, ar nosaukumu “Jaunērgļi”

Posted in Beigušās izsoles

Kustamas mantas Ford Transit izsole

Posted in Beigušās izsoles

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2 un Nr.3 “Irbenāji”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā

Posted in Beigušās izsoles

Cirsmas izsole nekustamajā īpašumā „Krūklīši”

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6492 007 0181, ar nosaukumu “Garnizons”.

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6492 008 0039, ar nosaukumu “Meijeri”.

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6492 008 0062, ar nosaukumu “Muita Raužos”

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6492 006 0093, ar nosaukumu “Balki”

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām zemes vienībai ar kad. apz. 6492 004 0155, nosaukums “Stūra Pupaiņi”

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 29A- 9 kad. Nr. 6492 900 0198

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina iepirkumu “Remontdarbu veikšana Vaiņodes novada pašvaldības ēkās”, identifikācijas Nr. VND 2017/7  CPV iepirkumu klasifikatora kods 45000000-7  (galvenais priekšmets).

Posted in Beigušās izsoles

Izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā kustamā manta automašīna FORD TRANSIT, reģ. Nr. FS 3115.

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes nov. pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 29A – 9, kad. Nr. 6492 900 0198

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6454 003 0062, nosaukums “Pie Pakalniem”